Loading...
spraakwater

Remedial Teaching

Remedial Teaching onder schooltijd:

In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te worden verzorgd door de school waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te nemen aan alle voor hem/haar bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide aspecten zijn in de wet vastgelegd. Als vanuit de ouders een verzoek wordt gedaan een leerling remedial teaching door een derde partij te laten volgen onder schooltijd, dan kan dat op gespannen voet komen te staan met de twee hiervoor genoemde principes, maar dat hoeft niet. Externe remedial teaching kan namelijk ook door een bevoegde leraar, specialist onder eindverantwoordelijkheid van de school worden verzorgd. In dat geval bestaat de voor de betrokken leerling bestemde onderwijsactiviteit uit het volgen van remedial teaching bij de door de ouders zelf betaalde leerkracht.

Onder bepaalde omstandigheden is niet uitgesloten dat door ouders betaalde remedial teaching onder schooltijd wordt gegeven. De school dient echter altijd de noodzaak van de constructie te kunnen beargumenteren en moet kunnen aangeven waarom zij zelf niet in staat geacht mag worden om in deze kennelijk noodzakelijke zorg te voorzien. Het is daarom van belang dat de school hiervoor een meer algemene beleidslijn ontwikkelt waaraan individuele situaties door betrokkenen kunnen worden getoetst.

Loket Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl